SAUGUMO PATARIMAI

Big Green Egg – labai saugi kepsninė, jei ji naudojama pagal paskirtį ir laikantis nurodymų. Tačiau su ugnimi ir karščio šaltiniais visada reikia elgtis labai atsargiai – ne išimtis ir Big Green Egg! Įsidėmėkite šiuos saugumo patarimus, degdami ir žarstydami (įkaitusias) anglis elkitės atsargiai, nelieskite įkaitusių kepimo paviršių ir medžiagų. Tai padės saugiai naudoti Big Green Egg ir daugelį metų mėgautis gardžiais joje iškeptais patiekalais!

EGG kepsninę padėkite ant lygaus paviršiaus saugioje vietoje

Įsitikinkite, kad EGG kepsninė stovi stabiliai. Nestatykite jos ant šlaito arba nelygaus paviršiaus. Kad pastatyta kepsninė nejudėtų, užfiksuokite jos ratukus. Nejudinkite EGG kepsninės, kol ji naudojama arba dar neatvėsusi!

Nedėkite EGG kepsninės ant medinio arba kitokio degaus paviršiaus, taip pat nestatykite greta degių objektų.

Naudojamos Big Green Egg kepsninės keraminio pagrindo apačia skleidžia kaitrą. Venkite gaisro pavojaus ir niekada EGG kepsninės nenaudokite greta medinių arba kitokių degių objektų, po neaukštais medžiais arba šakomis. EGG turi būti laikoma metaliniame laikiklyje arba ant specialaus stalo, kad po kepsnine būtų tarpas, arba ant betoninės šaligatvio plytelės. Baigę kepti visada uždenkite dūmtraukį keraminiu gesikliu ir uždarykite traukos angą. Be to, niekada nenaudokite EGG kepsninės greta sandėliavimo patalpos, kurioje gali būti degių medžiagų.

Nenaudokite patalpose

Neužkurkite EGG kepsninės patalpoje arba ten, kur prasta ventiliacija. Profesionalai Big Green Egg kepsnines virtuvėse naudoja tik tada, kai laikomasi statybos reikalavimų ir veikia profesionali ventiliavimo ir priešgaisrinė sistemos.

Naudodami EGG kepsninę lauke laikykitės aplinkosaugos reikalavimų

Gali būti, kad ten, kur esate, galioja apribojimai gaminti maistą ant atviros ugnies. Stovyklaudami arba iškylaudami laikykitės aplinkosaugos reikalavimų (laikinų ir kitokių). Gali būti, kad gaminti ant atviros ugnies leidžiama, bet tik išlaikant tam tikrą atstumą tarp kepimo prietaiso ir kai kurių objektų.

Traukite, o ne stumkite

Norėdami perkelti (atvėsusią) EGG kepsninę, uždėkite abi rankas ant laikiklio arba rankenos ir traukite ją paskui save. Nestumkite kepsninės priešais save. Stovas ir rankena nėra sukurti taip, kad persiristų per nelygų paviršių, pavyzdžiui, žvirgždą, arba riedėtų minkštu paviršiumi arba žole. Visada pasirūpinkite stabiliu pagrindu ir papildoma pora rankų, jei prireiktų pagalbos.

Nenaudokite uždegamojo skysčio ar kitų degių skysčių.

Big Green Egg aukštos kokybės gabalinės anglys lengvai užsidega naudojant natūralų arba elektrinį uždegiklius. Niekada nenaudokite anglių briketų, uždegamųjų skysčių ar kitų degių skysčių, antraip negalios garantija ir (neigiamai) pakis kepamo maisto skonis.

Užkūrę kepsninę ant dūmtraukio vėl uždėkite dvifunkcį metalinį gaubtą

Jūsų EGG kepsninė greitai įkais iki labai aukštos temperatūros – be reguliuojamo gaubto negalėsite jos kontroliuoti.

Neatidarykite apsauginio traukos angos tinklelio

Taip iš EGG kepsninės neiššoks kibirkštys arba įkaitusios anglys, nors taip pasitaiko retai. Norėdami išimti atvėsusius pelenus tiesiog atitraukite apsauginį tinklelį.

Venkite skersvėjų ir liepsnos pliūpsnių

Kai tik anglys EGG kepsninėje įsidega, visada prieš iki galo atidarydami kupolą atsargiai išleiskite orą praverdami jį per kelis centimetrus – tuomet oras į vidų pateks pamažu ir Jūs išvengsite liepsnos pliūpsnių. Itin atsargiai atidarinėkite įkaitusią EGG kepsninę, kai ventiliacijos angos uždarytos, nes staiga vidun patekęs oras gali sukelti pavojingus liepsnos pliūpsnius. Jei įsiplieskia liepsna, nedelsdami uždarykite dangtį ir oro angas, kad ją suvaldytumėte. Pakartotinai atidarydami EGG kepsninę atsargiai kelis kartus ją praverkite ir tik tada iki galo atidarykite. Patartina visada mūvėti karščiui atsparias pirštines ir saugoti savo sveikatą.

Išimdami priedus elkitės atsargiai

Iš EGG kepsninės išimdami įkaitusias dalis arba priedus, įskaitant groteles, ConvEGGtor arba plokščius kepimo akmenis, visada elkitės labai atsargiai. Visada dėvėkite apsaugines pirštines ir naudokite tinkamus įrankius, kad išvengtumėte nudegimų. Nerūdijantis plienas, ketus ir keramika smarkiai įkaista. Tokias dalis būtinai padėkite taip, kad niekas nenudegtų ir kad jos neliestų degių paviršių.

Kaip iškelti groteles

Norėdami suimti ir pakelti įkaitusias kepimo groteles visada naudokite specialiai pagamintus Big Green Egg grotelių gnybtus. Juos suimkite taip, kad viena mentelė palįstų po grotelėmis. Keliant groteles iš viršaus nereikia suspausti labai smarkiai.

Nebandykite išimti arba judinti ugniadėžės, kol joje yra įkaitusių anglių

Niekada neimkite iš ugniadėžės degančių anglių. Keraminės dalys ilgai lieka karštos. Visada palaukite, kol EGG kepsninė iki galo atvės.

EGG kepsninei kūrenantis nežiūrėkite pro dūmtraukį

Dūmtraukis nėra skirtas žiūrėti į kepsninės vidų. Niekada nežiūrėkite pro jį, jei EGG kepsninė naudojama arba joje yra uždegtų anglių. Įkaitęs oras gali sužaloti.

Liesdami EGG kepsninės išorę elkitės atsargiai

Nors Big Green Egg neįkaista taip smarkiai kaip, pavyzdžiui, plieninės kepsninės, naudojama ji bus karšta tol, kol atvės. Vaikus, naminius gyvūnus ir degias medžiagas visada laikykite atokiai nuo EGG kepsninės.

Visada saugokitės gaisro pavojaus!

Nepalikite užkurtos ir atidarytos EGG kepsninės be priežiūros. Atkreipkite dėmesį į sausus lapus, lentas ir kitas degias medžiagas, esančias netoli naudojamos EGG kepsninės. Sąlytyje su įkaitusiomis anglimis arba kibirkštimis tai gali kelti gaisro pavojų. Naudodami EGG kepsninę atkreipkite dėmesį į aplinką. Atvira liepsna gali kelti pavojų žmonėms, gyvūnams, daiktams ir gamtai.

Anglims gesinti niekada nenaudokite vandens

Uždarius traukos angą ir ant dūmtraukio uždėjus keraminį gesiklį anglys pačios užges.

PASTABA

Big Green Egg daro viską, kas įmanoma, kad naudotis EGG kepsnine būtų saugu. Naudotojas atsakingas už savo ir aplinkos saugumą, naudodamas EGG ir jos priedus jis privalo elgtis atidžiai ir atsargiai.


Big Green Egg®, EGG®, EGGcessories®, MiniMax™, Mates™, Nest™ ir convEGGtor™ yra Big Green Egg Inc. prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.

close